FUNDACJA WSPIERANIA I NAGRADZANIA WYBITNYCH POLAKÓW

ZASŁUŻONYCH OJCZYŹNIE

EX CORDE

STATUT

FUNDACJI WSPIERANIA I NAGRADZANIA WYBITNYCH POLAKÓW ZASŁUŻONYCH OJCZYŹNIE

EX CORDE

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

  1. Fundacja Wspierania i Nagradzania Wybitnych Polaków Zasłużonych Ojczyźnie
    EX CORDE zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Fundatora Piotra Żakowicza aktem ustanowienia fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego przed Zastępcą Notarialnym Karolem Walędziakiem zastępcą Notariusza Hanny Piotrowskiej w jej Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 20 lokal numer 3, 15-062 Białystok, w dniu 23 maja 2017 r.,  repertorium A  nr 3299/2017.

  2. Fundacja może jako jej oznaczenia używać skrótu nazwy Fundacja EX CORDE oraz wyróżniającego je znaku graficznego.

 

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

 

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§5

Koszty związane z ustanowieniem Fundacji ponosi Fundator.

 

§6

Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

 

§7

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.

  2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CEL, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§8

  1. Celem Fundacji jest:

  1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

  2. pielęgnowanie polskości i zasad chrześcijańskich oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uhonorowywanie, wyrażanie wdzięczności, nagradzanie za życia wybitnych osób, zasłużonych w powyższym zakresie.

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez pozyskiwanie dóbr do majątku Fundacji w formie pieniężnej i rzeczowej, a następnie przekazywanie ich osobom zasłużonym w formie dyplomów, nagród, darowizn, pieniędzy, papierów wartościowych, rzeczy ruchomych i nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§10

Przychodami Fundacji są darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje osób prawnych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

 

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy długi spadkowe przewyższają aktywa spadku, bądź też w takiej sytuacji spadek odrzuci.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§12

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§13

Zarząd Fundacji składa się z jednego lub więcej członków powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

 

§14

Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i jest nim Fundator.

 

§15

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz, pełni funkcję pracodawcy oraz zarządza majątkiem i interesami Fundacji.

 

§16

Do składania oświadczeń i dokonywania czynności w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

 

§18

Do realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, o ile nie spowoduje to zmiany jej celów.

 

§19

Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

REGON: 367675446, NIP: 9662113400

Numer KRS: 0000684820

adres strony internetowej, na której sa dostepne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Bank PLN 47 1020 1332 0000 1502 1064 3205

15-879 BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 4a

tel. +48 605 233 700

e-mail: ex.corde@wp.pl

www.fundacjaexcorde.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now